IOKAI Shiatsu Pauline Napjus

Volg mij op facebook

'HET LEVEN IS EEN KWESTIE VAN BALANS'

Shiatsu is een vorm van therapie door middel van aanraking en druk, afkomstig uit Japan en later vanuit China. Het woord Shiatsu betekent letterlijk: “druk met de vingers”.

Achter het fysieke lichaam bevindt zich een vitale energie (Ki of Chi) die de levensactiviteit regelt. Deze vitale energie stroomt door een netwerk van meridianen (energiebanen). Elke meridiaan refereert aan een ander aspect van het leven/de levensenergie.

Ki, die door de meridianen stroomt, kan op sommige plaatsen gestagneerd raken. Door middel van diagnose spoor ik op waar de blokkades zich bevinden. Hierbij maak ik gebruik van de principes van Yin en Yang, die aan de basis liggen van de traditionele oosterse geneeskunde. Diagnose vormt een belangrijk onderdeel van de behandeling.

Bij Iokai Shiatsu behandel ik het meridiaan-netwerk dat gekoppeld is aan de verstoorde levensfunctie, met als doel een vrijere circulatie. Ik behandel het leven, maak contact met de levensenergie. Het uiteindelijke doel: vol leven, ongehinderd; op alle vlakken.

De eenvoudige techniek is doeltreffend: het gewicht aanbrengen op het lichaam van de ontvanger d.m.v. druk van duim, handpalm, elleboog, of knie. Ook maak ik gebruik van speciale strekkingen en mobilisaties. Hierdoor wordt Ki naar een vrijere circulatie aangezet. Dit beïnvloedt zowel lichaam als geest.

IOKAI Shiatsu is ontwikkeld door Masunaga Sensei, en in Europa geïntroduceerd en nu nog gedoceerd door zijn directe leerling Kazunori Sasaki Sensei. Het is de enige directe transmissie van deze methode buiten Japan. Het kenmerkende van Iokai Shiatsu is de meridiaanbehandeling, de invoelende bewuste aanraking en de samenwerking tussen de twee handen.

 

Shiatsu is a form of therapy that uses touch and pressure, originating from Japan and later China. The word Shiatsu literally means "finger pressure."

Behind the physical body lies a vital energy (known as Ki or Chi) that regulates life activity. This vital energy flows through a network of meridians (energy channels). Each meridian relates to a different aspect of life or life energy.

Ki that flows through the meridians can become stagnant in certain areas. Through diagnosis, I locate where the blockages are, using the principles of Yin and Yang which form the basis of traditional Eastern medicine. Diagnosis is an essential part of the treatment.

In Iokai Shiatsu, I treat the meridian network linked to the disrupted life function, with the aim of achieving a freer circulation. I treat life, make contact with life energy. The ultimate goal is to have a complete life, unhindered, in all aspects.

The simple technique is effective: applying pressure to the receiver's body using the thumb, palm, elbow, or knee. I also use special stretches and mobilizations. This stimulates the flow of Ki towards a freer circulation. This affects both the body and mind.

IOKAI Shiatsu was developed by Masunaga Sensei and introduced to Europe and now still taught by his direct disciple Kazunori Sasaki Sensei. It is the only direct transmission of this method outside Japan. The characteristic of Iokai Shiatsu is the meridian treatment, the empathetic conscious touch, and the cooperation between the two hands.

Werkwijzeerkwijze

De eerste behandeling begint met een kort oriënterend gesprek, waarin ik vragen stel over de gezondheid, eventuele klachten en de leefgewoonten zoals voeding, slaap en dagelijkse bezigheden.
Na dit gesprek volgt de diagnose, die ik toepas op de pols, of op de reflexzones van rug of buik en op de meridianen.
Naar aanleiding van mijn bevindingen geef ik hierna een Shiatsu-behandeling die het beste aansluit bij de klachten en constitutie van dat moment. Ook zal ik in sommige gevallen voedingsadviezen geven of een simpele oefening voor thuis.

De Shiatsu-behandeling wordt op het geklede lichaam gegeven, en uitgevoerd op een traditionele Japanse katoenen matras (futon) die op de grond ligt. Desgewenst geniet je voor de gehele duur van de behandeling van de warmte en extra ontspannende werking van een infrarode mat: heerlijk voor spieren en gewrichten. Tijdens de behandeling is het het beste om soepele, dunne, loszittende kleding van katoen of een ander natuurlijk materiaal te dragen. (bv. T-shirt met lange mouwen, katoenen joggingbroek en warme schone sokken).

 

The first treatment starts with a brief orientation conversation where I ask questions about health, any symptoms, and lifestyle habits such as diet, sleep, and daily activities. After this conversation, I proceed with a diagnosis, which I apply to the pulse or reflex zones of the back or abdomen and on the meridians. Based on my findings, I provide a Shiatsu treatment that best suits the symptoms and constitution of that moment. In some cases, I may also provide nutritional advice or a simple exercise to do at home.

 

The Shiatsu treatment is given on the clothed body, performed on a traditional Japanese cotton mattress (futon) placed on the floor. You can also enjoy the warmth and additional relaxing effect of an infrared mat for the entire duration of the treatment, which is excellent for muscles and joints. During the treatment, it is best to wear flexible, lightweight, loose-fitting clothing made of cotton or other natural materials (e.g. long-sleeved t-shirt, cotton sweatpants, and warm, clean socks).

Effectief bij ...ffectief bij ...

tal van klachten; klachten van het bewegingsapparaat: rug, nek, schouders, heupen, knieën, enkels, spieren/gewrichten, RSI, maar ook: niet kunnen ontspannen, hoofdpijnen, migraine, spijsverteringsstoornissen, slaapstoornissen, vrouwenklachten, ondersteuning tijdens en na zwangerschap, fysieke en psychische vermoeidheid, (werk-)stress, hyperventilatie, te oppervlakkige ademhaling,  burnout, spanning bij examens of werkgerelateerd, spanning door relaties,(postnatale)depressie, vage klachten, emotionele of hormonale onbalans, overgang, herstel na ziekte.

Maar natuurlijk hoef je geen klachten te hebben om baat te hebben bij een Shiatsu-behandeling; het ondergaan van Shiatsu geeft meestal een weldadig gevoel, werkt preventief, en is een cadeau aan jezelf.

 

Shiatsu can help with a variety of complaints, including musculoskeletal complaints such as back pain, neck pain, shoulder pain, hip pain, knee pain, ankle pain, muscle and joint pain, RSI, as well as relaxation problems, headaches, migraines, digestive disorders, sleep disorders, women's issues, support during and after pregnancy, physical and psychological fatigue, work-related stress, hyperventilation, shallow breathing, burnout, exam-related stress, work-related tension, relationship stress, postnatal depression, vague complaints, emotional or hormonal imbalances, menopause, and recovery after illness.


However, you do not need to have any complaints to benefit from Shiatsu treatment; Shiatsu generally provides a wonderful feeling and has preventive effects, it is a gift to yourself.

Te verwachten resultatene verwachten resultaten

Shiatsu activeert het zelfgenezende vermogen van het lichaam; waar energie verstoord is geraakt wordt die in beweging gezet en gaat weer vrij stromen. Dit werkt door en is merkbaar op fysiek en geestelijk niveau; je zit meteen lekkerder in je vel en klachten verdwijnen of verminderen. Je lichaam krijgt na een behandeling als het ware een impuls tot zelfgenezing. Je bent meer opgewassen tegen wat er op je afkomt. Ook verhoogt Shiatsu het lichaamsbewustzijn, waardoor je eerder naar je lichaam gaat luisteren. Shiatsu kan voor een doorbraak zorgen in processen in je lichaam en je leven die vastgelopen zijn. Een Shiatsu-behandeling is diep ontspannend en werkt nog dagen door.

 

Shiatsu activates the body's self-healing ability; where energy has been disturbed, it is set in motion, and starts flowing freely again. This works on both a physical and mental level and can be immediately noticeable. You feel more comfortable in your own skin, and symptoms disappear or lessen. After a treatment, the body is given an impulse to self-heal. You become more resilient to what comes your way. Shiatsu also increases body awareness, making you more attuned to your body's needs. Shiatsu can create a breakthrough in processes in your body and life that have become stuck. A Shiatsu treatment is deeply relaxing and continues to work for days.

Specialisatiepecialisatie

Ik bereik zeer goede resultaten bij mensen met stress-gerelateerde klachten zoals: slapeloosheid, malende gedachten, somberheid, angsten, gespannenheid, niet kunnen genieten, rouwverwerking, overbelasting, werkgerelateerde stress, negatieve emoties, burn-out. 

 

(Mantel)zorg voor ouders, kinderen, partner of een drukke baan, of juist het verlies van ouders, kinderen, partner, baan: soms wordt het allemaal teveel en ontberen we het vermogen om de balans voor onszelf te bewaren. Met als gevolg stress en de daarbij optredende fysieke klachten. Ik heb gemerkt dat ik vooral deze groep mensen goed kan helpen met shiatsu.

 

I achieve very good results with people who have stress-related complaints such as insomnia, racing thoughts, depression, anxiety, tension, inability to enjoy, grief, over-stimulation, work-related stress, negative emotions, and burnout.


Caregiving for parents, children, partner, or a demanding job, or even the loss of parents, children, partners, and jobs: sometimes it all becomes too much for us, and we lack the ability to maintain balance for ourselves. As a result, stress and accompanying physical symptoms arise. I have noticed that I can especially help this group of people with Shiatsu.

Specialisatieeacties na de behandeling

Over het algemeen voel je je na een Shiatsu-behandeling zeer prettig en ontspannen, en slaap je meestal goed. Veel mensen ervaren reeds na de eerste behandeling dat er 'iets in beweging is gezet' en dat er iets veranderd is, zowel op lichamelijk als geestelijk niveau. In een enkel geval kunnen er (meestal alleen na de eerste behandeling) minder subtiele reacties zijn zoals:

* een beginverergering van de klacht
* moeheid, grieperig gevoel
* symptomen van een verkoudheid
* huiduitslag
* hoofdpijn, spierpijn
* emoties die vrijkomen

Dit komt omdat de energie in je lichaam een sterke impuls heeft gekregen een nieuwe balans te vinden. Afvalstoffen komen los, die voor bovenstaande symptomen kunnen zorgen. Indien dit 1 tot 2 dagen aanhoudt is dit volkomen normaal en nodig. Neem je rust en drink veel water!

 

In general, you will feel very comfortable and relaxed after a Shiatsu treatment, and you'll usually sleep well. Many people experience that 'something has been set in motion' and that they have undergone a change both physically and mentally, just after the first treatment. In some cases, there can be (usually only after the first treatment) less subtle reactions such as:

 

* an initial worsening of the complaint
* tiredness, flu-like symptoms
* symptoms of a cold
* skin rash
* headache, muscle pain
* emotions that are released

 

This is because the energy in your body has been given a strong impulse to find a new balance. Toxins are released, which can cause the above symptoms. If this lasts for 1 to 2 days, it is perfectly normal and necessary. Take your rest and drink plenty of water!