NEI/Coach-Praktijk Marlou Sijben

Volg mij op facebook

Neem je Leven in eigen Hand (Take your Life in your own hands)

'Twee wegen scheiden in een bos en ik….ik nam het minst betreden pad' (R. Frost).


Zo ervaarde ik mijn leven. Een pad waar ik de nodige ‘beren op de weg’ tegenkwam die ik vervolgens met zoveel mogelijk “enthousiasme” tackelde om uiteindelijk zo gauw mogelijk aan het andere einde te geraken zonder al te veel schade. Dat leek aardig te lukken. Daarbij bleek ik ook nog in staat om mede-padgebruikers aan de hand mee te nemen, ze te helpen en ze van raad te voorzien hetgeen resulteerde in de opleiding dramatherapie. Mijn bestemming was het echter niet.
Mijn pad veranderde van structuur; van geplaveide stenen tot ineens bergachtige toppen die beklommen moesten worden. Ik stond vaker stil; was de weg kwijt. Een passant (toevallig?) vertelde mij over NEI®. Ik besloot stil te blijven staan en ben me gaan verdiepen in wat NEI® is en wat het voor mij zou kunnen betekenen. Ik leerde te accepteren en te vertrouwen; maakte keuzes; veranderde van richting; ontmoette bijzondere mensen, leraren en 'wegwijzers' die mij liefde en richting gaven waaronder andere de meest bijzondere: mijn 2 koningskinderen.

 

Het eindeloze “enthousiasme” bleek opeens eindig. Ik wilde niet meer die ‘beren’ bevechten, immers ik zette deze er zelf op. Ik begon 't pad te lopen dat voor mij bestemd was. In het begin zette ik de stappen voorzichtig en met een zekere terughoudendheid neer, me bewust van wat ik neerzette en wat die stap betekende. Het maakte me sterker en liefdevoller. Soms viel ik ook even terug, maar de gevoelde kwetsbaarheid en de kracht die daaruit voortkwam, bracht mij verder op mijn pad. Tot in het hier en nu.

Mijn pad heeft inmiddels een andere structuur gekregen en er zijn soms nog ‘beren’, maar ik bezie ze als uitdaging, als les, als groei.

Mijn grootste uitdaging is om de liefde te blijven voelen en die mee te nemen in mijn praktijk, eigenlijk in alles wat ik doe... in mijn ZIJN.

 

Het is MIJN pad; het is een mooi pad en ik word hierbij, nog steeds, in onvoorwaardelijke liefde, vergezeld door mijn 2 koningskinderen, die de Spiegels van mijn Ziel vormen.

 

 

(English translation: with gratitude to Tracy Taylor)

 

“Two roads diverged in a wood, and I....I took the one less traveled by…” (Robert Frost)

 

This is how I experienced my life.

A path where I encountered several "bumps in the road” which I tackled with as much "drive" as possible in order to get to the other side fast, and without too much damage.

This approach seemed to work for me. And what I also found was that I was able to accompany fellow “travellers” and to assist and counsel them – all of which resulted in pursuing a Drama Therapy Program.

But it turned out that this was not my true destination…

The structure of my path changed; from paved stones to sudden mountainous peaks that had to be climbed. The road was lost.

A passer-by (coincidence?) told me about NEI®. I decided to remain still and to get to know what NEI® was and what it could mean for me. I learned to accept and trust; to make choices; to change course and to meet inspirational people, teachers and "guides" who offered me love and direction, including the most special ones: my two darling children.

 

It turned out that the “drive” I had felt before actually had a stopping point. I did not want to fight those "bumps in the road" anymore, especially as I had put them there myself.

Instead, I started to walk the path that was given to me. Initally I took steps carefully and with some restraint, conscious of what I put down and what that meant. But it made me stronger and more loving…

Sometimes I did fall backwards, but the feelings of vulnerability and the power that resulted from it, took me further on my path. Up to the here and now.

 

My path has now taken on a different look and although there are still “bumps” sometimes, I regard them as a challenge, as a lesson, as growth. My biggest challenge is to continue to feel love and to bring that into my practice; actually into everything I do... into my very BEING.

 

It is MY path; it a beautiful path and I am still, with unconditional love, accompanied by my two children, who together form the Mirrors of my Soul.

Visieisie

Niemand hoeft ziek te zijn of in slechte gezondheid te leven. En als het er toch is, kun je het wellicht hanteerbaar maken opdat het van jou is en in jouw leven hoort.
Je bent in staat om je leven in eigen hand te houden indien je stil durft te staan bij jezelf. Het VERKRIJGEN van inzicht in je eigen processen, mechanismen, patronen, (middels NEI®) maakt ruimte. Het HEBBEN van datzelfde inzicht, als je weet waar het vandaan komt, waar het mee te maken heeft, maakt dat je kunt kiezen om het anders te willen. Het kiezen voor wie jij bent, met je mogelijkheden en onmogelijkheden, met je goede en minder goede kanten, met je kracht en kwetsbaarheid. Dan pas ga je positief in het leven staan en komen energie├źn vrij die maken dat je je gelukkiger, vitaler en gezonder voelt.

 

Vision:

Ideally, nobody should have to be ill or to live in poor health. But if that is how things are, you can still find ways to cope. You are still able to keep your life in your own hands if you dare to look into yourself. Gaining insight into your own processes, mechanisms, patterns (through NEI®) makes “room”. Having that intuition - if you know where it comes from and what it can do - allows you to choose to want things to be different.

Choose who you are: With your abilities and weaknesses - With your good and less good sides - With your strength and vulnerabilities.  

Only when you choose can you be more positive in life and release energies that will make you feel happier, more vital and healthier.

Opleidingpleiding

Creatieve Therapie Drama
NEI® opleiding zelfrealisatie
NEI® opleiding practitioner

Matrix Methode
Master Healing I bij Jean Freer

Training/Workshop van Rich & Yvonne Dutra-St.John

(Be the Change Movement --> vh programma 'Over de Streep')

Deze site is onderdeel van www.alternatievehulpverleners.nl